Par skolu

Noslēdzoties divu skolu – Jumpravas Mūzikas un mākslas skolas un Lielvārdes Mūzikas skolas – reorganizācijas procesam, no 2016. gada 1. jūlija darbu sākusi Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skola (LNMMS). 

Ir izstrādāta  jaunās izglītības iestādes stratēģija, definējot skolas  misiju, vīziju un galvenos stratēģiskos mērķus.

MISIJA – LNMMS ir izglītības iestāde, kurā augstā profesionālā līmenī tiek attīstītas bērnu un jauniešu muzikālās un mākslinieciskās spējas un izkopts radošums, lai veidotu un attīstītu Latvijas galveno resursu – cilvēkkapitālu.

VĪZIJA – dinamiski attīstoties kvantitatīvi un kvalitatīvi, kļūt par vienu no labākajām un konkurētspējīgākajām profesionālās ievirzes mācību iestādēm valstī, ar augstiem sasniegumiem gūstot atpazīstamību Eiropas mērogā un kļūstot par kvalitatīvas kultūrizglītības paraugu.

GALVENIE STRATĒĢISKIE MĒRĶI:

  1. nodrošināt talantu – izcilību atlasi un sekmēt viņu profesionālo virzību un radošo izaugsmi;
  2. nodrošināt mūzikas un mākslas izglītības plašu pieejamību, lai sekmētu radošas personības veidošanos, veidotu nacionālas valsts identitāti un uzturētu vietējās kultūrvides kvalitāti.

 

Skolas direktore – Mārīte Puriņa

Direktore vietniece mūzikā – Inese Medne

Direktora vietniece mākslā – Ilze Cābe